แหล่งธรรมะลือนาม งดงามแดนใต้
นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี

เที่ยวเมืองร้อยเกาะ สักการะพระบรมธาตุไชยา ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไชยา สัมผัสความงดงามของผ้าไหมแห่งภาคไต้ พักจิตใจให้ร่มเย็น เรียนรู้หลักธรรมคำสอนจากท่านพุทธทาสภิกขุ นอนโฮมสเตย์กลางหุบเขาหลวง ทำกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัตถุดิบธรรมชาติ ไหว้ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช สักการะพระบรมธาตุที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ตามรอย 1 ใน 6 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพิธีพุทธาภิเษก

จุดที่ 1
นครศรีธรรมราช, เมืองนครศรีธรรมราช
จุดที่ 2
นครศรีธรรมราช, เมืองนครศรีธรรมราช
จุดที่ 3
นครศรีธรรมราช, เมืองนครศรีธรรมราช
จุดที่ 4
นครศรีธรรมราช, ลานสกา
จุดที่ 5
สุราษฎร์ธานี, ไชยา
จุดที่ 6
จุดที่ 7
จุดที่ 8
สุราษฎร์ธานี, ไชยา
1. วัดหน้าพระลาน
นครศรีธรรมราช, เมืองนครศรีธรรมราช
2. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระธาตุไร้เงา)
นครศรีธรรมราช, เมืองนครศรีธรรมราช
3. ศาลหลักเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช, เมืองนครศรีธรรมราช
4. บ้านคีรีวง
นครศรีธรรมราช, ลานสกา
8. กลุ่มทอผ้าบ้านพุมเรียง
สุราษฎร์ธานี, ไชยา