สัมผัสน้ำแร่ แช่น้ำทะเล
ชุมพร

ไหว้เสด็จในกรมฯ เดินเล่นหาดทรายสีขาวนวล สักการะหนึ่งในสามพระบรมธาตุของภาคใต้ นอนโฮมสเตย์ริมทะเลพร้อมกิจกรรมตกหมึกสุดประทับใจ ชมการทำเกษตรชุมชน ตามรอยศาสตร์พระราชา เดินทางสู่เมืองคอคอดกระ แช่น้ำแร่บริสุทธิ์ผ่อนคลายอิริยาบถ ชมที่ประทับแรมของกษัตริย์สามพระองค์

จุดที่ 1
ชุมพร, ปะทิว
จุดที่ 2
จุดที่ 3
จุดที่ 4
ชุมพร, สวี
จุดที่ 5