จัสมินรีสอร์ท

ที่มาของข้อมูล : จัสมินรีสอร์ท
รายการ
  กรมการปกครอง
  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโรงแรม
จัสมินรีสอร์ท
จัสมินรีสอร์ท
หมวดหมู่
โรงแรม
โรงแรม
ประเภทโรงแรม
มีห้องพัก และห้องอาหาร
มีห้องพัก และห้องอาหาร
เลขที่ใบอนุญาต
46/2560
46/2560
รายละเอียด
 
รีสอร์ทใจกลางเมือง เงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน
รูปภาพหน้าปก
ที่อยู่
7/105 พระร่วง ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
7/105 พระร่วง ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
จำนวนห้องพัก
40
40
อัตราค่าเช่า
 
 
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
055-216443
055216443
Email
 
 
Website URL
 
 
วิดีโอแนะนำ
กลุ่มเป้าหมาย
 
 
Social Network
 
https://www.facebook.com/jasmineresort
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
การเดินทาง
 
 
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม