ประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ

ที่มาของข้อมูล : ประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ
รายการ
  ททท.
  dtkalasin001
ชื่อกิจกรรม
ประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ ประจำปี 2561
ประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ
ประเภท
 
เทศกาล งานประเพณี ความเชื่อ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียด
ณ วัดเศวตวันวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ชมความสวยงามของปราสาทรวงข้าว ขบวนแห่พานบายศรีเครื่องบูชาพระแม่โพสพ ร่วมพิธีบุญคูนลาน ถวายปราสาทรวงข้าว พิธีทำบุญตักบาตร การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **
"ปราสาทข้าว" ถือเป็นศิลปะที่เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้าน สร้างขึ้นเพื่อประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน หรือ บุญคูณลาน ตามความเชื่อโบราณฮีตสิบสอง คองสิบสี่ของชาวอีสาน โดยจะประกอบพิธีหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพื่อระลึกถึงบุญคุณของพระแม่โพสพและแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินที่ให้ผลผลิตเพื่อการยังชีพ และเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการเพาะปลูก ตลอดจนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ปราสาทข้าว ในประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน มีจุดเริ่มต้นการสร้างในปี พ.ศ. 2537 โดยขณะนั้น เมื่อถึงช่วงเวลาประกอบพิธีบุญคูณลานชาวบ้านส่วนใหญ่ยังนวดข้าวไม่เสร็จ จึงนำมัดข้าวที่ยังไม่แยกเมล็ดข้าวออกจากฟางมาถวายวัดจนเกิดเป็นแนวคิดในการนำมัดรวงข้าวดังกล่าว มาสร้างเป็นปราสาทข้าว และพัฒนารูปแบบมาจนมีขนาดใหญ่และสวยงามอลังการเช่นปัจจุบัน การเตรียมการสร้าง "ปราสาทข้าว" เพื่อใช้ในการประกอบพิธีบุญบายศรีสู่ขวัญคูนลานนั้น จะเป็นการอาศัยแรงศรัทธาและพลังความสามัคคีจากคนในชุมขนในการร่วมกิจกรรมในโครงการ พร้อมทำการคัดและมัดรวงข้าวที่สมบูรณ์ ซึ่งได้จากศรัทธาของชาวบ้านที่นำมารวบรวมกันไว้ที่วัด จากนั้นนำมาประดับตกแต่งอย่างประณีตจนกลายเป็นปราสาทข้าวขนาดใหญ่ ซึ่งใช้ระยะเวลาการสร้างโดยประมาณ 2 เดือน นับจากวันเริ่มต้นสู่วันเสร็จสมบูรณ์ จึงถือได้ว่าการประกอบพิธีบุญบายศรีสู่ขวัญคูนลาน เป็นผลงานศิลปะชั้นเยี่ยมที่สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีในชุมชนได้เป็นอย่างดี อนึ่งคำว่า "ลาน" หมายถึงสถานที่สำหรับนวดข้าว "คูณ" คือการทำให้เพิ่มขึ้น คำนี้จึงมีความหมายว่าการนำข้าวที่นวดแล้วกองให้สูงขึ้น เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นเหมือนการทำขวัญข้าว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าวที่อยู่ภายในลาน ซึ่งโดยปกติแล้วการทำบุญคูณลานของชาวบ้านจะทำไม่พร้อมกัน แต่จะขึ้นอยู่กับการเก็บเกี่ยวข้าว หากมีการขนข้าวเข้ายุ้งข้าวเมื่อใดก็ถือเอาวันนั้นเป็นวันทำบุญคูณลาน เป็นกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวและสมาชิกในชุมชน มีการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ และการประกอบพิธีบายศรีสูตรขวัญให้แก่ข้าว
รูปภาพหน้าปก
กำหนดการ
 
 
ค่าใช้จ่าย
 
 
เวลาที่ใช้ทำกิจกรรม
 
8-10 กุมภาพันธ์ 2562
ที่อยู่
เทศบาลตำบลเหนือ โทรศัพท์ 0 4384 0812 กาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลเหนือ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
0 4322 7714-5
043 840 812
Email
tatkhkn@tat.or.th
tatkhkn@tat.or.th
Website URL
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มสตรี
กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
Social Network
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
การเดินทาง
 
รถโดยสารประจำทาง รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม