ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอสิเกา (บ่อหินฟาร์มสเตย์/วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด)

ที่มาของข้อมูล : ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอสิเกา (บ่อหินฟาร์มสเตย์/วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด)
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอสิเกา (บ่อหินฟาร์มสเตย์/วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด)
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
บ่อหินฟาร์มสเตย์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอสิเกา (บ่อหินฟาร์มสเตย์/วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด)
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
รายละเอียด
 
- ชมการเลี้ยงปลาในกระชัง หอยแมลงภู่ - การปลูหญ้าทะเล - ศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน - การแปรรูปปลาเค็มกางมุ้ง/อาหารทะเล - การจักสานเตยปาหนัน โปรแกรมการท่องเที่ยว - เดินทางถึงที่ทำการกลุ่ม ฟังบรรยายสรุปข้อมูลความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด - เรียนรู้วิถีการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง - ล่องเรือชมระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ศึกษาป่าชายเลน บ่อน้ำร้อน ชมอ่าวบุญคง ปลูกหญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์อาหารปลาพะยูนในท้องทะเลตรัง ชมเกาะต่างๆ หาดทราย กลับเข้าที่พัก อาหารเย็น ตอนเช้าชมวิถีชุมชน กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลปลาเค็มกางมุ้ง กลุ่มจักสานเตยปาหนัน ซื้อของฝาก เดินทางกลับ เส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ (พร้อมระยะทาง/กม.) - หาดปากเม็ง 8 km. - หาดหัวหิน 3 km. - หาดราชมงคล 6 km. หมายเหตุ การวัดระยะทางใช้จุดที่ทำการกลุ่มฯ เป็นจุดเริ่มต้น สินค้าวิสาหกิจชุมชนในชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร อาหารทะเล ปลาเค็มกางมุ้ง ผลิตภัณฑ์จักสานเตยปาหนัน
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
บ่อหินฟาร์มสเตย์เป็นกิจกรรมด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชัง บ้านพรุจูด เน้นการเรียนรู้ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดตรัง เกิดจากการรวมตัวของชุมชนเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน เริ่มต้นจากการพัฒนาที่พักอาศัยให้เป็นโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบริการอาหารทะเลสดๆ ที่ได้จากการประมงและกระชังเลี้ยงปลา ตลอดจนการนำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในป่าชายเลนและชายฝั่งทะเล ชาวบ้านพรุจูดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และอาชีพด้านการประมง เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การทำประมงพื้นบ้าน
บ่อหินฟาร์มสเตย์เป็นกิจกรรมด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชัง บ้านพรุจูด เน้นการเรียนรู้ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดตรัง เกิดจากการรวมตัวของชุมชนเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน เริ่มต้นจากการพัฒนาที่พักอาศัยให้เป็นโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบริการอาหารทะเลสดๆ ที่ได้จากการประมงและกระชังเลี้ยงปลา ตลอดจนการนำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในป่าชายเลนและชายฝั่งทะเล ชาวบ้านพรุจูดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และอาชีพด้านการประมง เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การทำประมงพื้นบ้าน
ลักษณะเด่น
อำเภอบ่อหินเป็นชุมชนสังคมชนบทที่มีการผสมผสานระหว่างอาชีพการทำสวนยางพารากับอาชีพประมงชายฝั่ง
อำเภอบ่อหินเป็นชุมชนสังคมชนบทที่มีการผสมผสานระหว่างอาชีพการทำสวนยางพารากับอาชีพประมงชายฝั่ง
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
 
 
ข้อมูลที่จอดรถ
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
 
ที่อยู่
45/1 หมู่ 2 บ้านพรุจูด ตรัง NULL
เลขที่ 145/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง บ่อหิน สิเกา ตรัง
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
081 892 7440
081 892 7440
Email
 
 
Website URL
www.boahinfarmstay.com
http://www.boahinfarmstay.com/
ชื่อผู้ติดต่อ
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
ทุกวัน
วันอาทิตย์ 08:30 - 16:30
วันจันทร์ 08:30 - 16:30
วันอังคาร 08:30 - 16:30
วันพุธ 08:30 - 16:30
วันพฤหัสบดี 08:30 - 16:30
วันศุกร์ 08:30 - 16:30
วันเสาร์ 08:30 - 16:30
หมายเหตุเวลาทำการ
 
ทุกวัน
ช่วงที่เหมาะสม
 
ตลอดปี
อัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
 
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
 
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
Social Network
 
https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%94-324639744336679/
การเดินทาง
 
รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
กิจกรรม
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด
 
สาธารณูปโภค
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 

แหล่งข้อมูลมาจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร