1 / 8
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtsuratthani001
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
กลุ่มทอผ้าบ้านพุมเรียง
กลุ่มทอผ้าบ้านพุมเรียง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
กลุ่มทอผ้าบ้านพุมเรียง วิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งขึ้น ซึ่งอยู่ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ประวัติ
ผ้าทอพุมเรียงเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของกลุ่มชาวไทยมุสลิม ที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บริเวณอ่าวพุมเรียง แถบบริเวณคลองพุมเรียง หมู่ที่ 2 บ้านหัวเลน ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้สืบทอดกันหลายชั่วอายุคนจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าผ้าไหมพุมเรียงเป็นผ้าไหมที่มีลวดลายสวยงามและมีลักษณะเด่นที่ต่างไปจากผ้าไหมอื่นๆ คือ การทอยกดอกด้วยไหมและดิ้น ผ้ายกดอกที่มีชื่อเสียงได้แก่ ผ้ายกชุดหน้านาง ผ้ายกดอกถมเกสร และผ้ายกดอกลายเชิง เป็นต้น ชาวไทยมุสลิมตำบลพุมเรียงในปัจจุบันส่วนหนึ่งสืบเชื้อสายมาจากแขกเมืองสงขลาซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเป็นพวกมลายูที่อพยพมาจากหมู่เกาะอินโดนีเซีย บางส่วนอาจมีเชื้อสายแขกปัตตานีและไทรบุรี ที่อพยพเข้ามาที่ตำบลพุมเรียงในช่วงรัตนโกสินทร์ ซึ่งจากการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของพวกแขกเมืองสงขลาหัวเขาแดง เมืองปัตตานีและไทรบุรีทำให้เกิดการผสมผสาน ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมกับชาวไทย แต่ส่วนใหญ่พวกแขกเหล่านั้นยังคงรักษาเอกลักษณ์ดังเดิมไว้ โดยเฉพาะการทอผ้าไหมยกดิ้นเงินดิ้นทองหรือยกไหม ซึ่งต่างไปจาการทอผ้าที่ทอโดยคนไทยสมัยนั้น และสิ่งเหล่านั้นได้สืบทอดมาสู่ทายาทที่เป็นชาวไทยมุสลิม
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นายกรัฐมนตรีจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนสอนการทอผ้าเพื่อส่งเสริมอาชีพการทอผ้าให้กับประชาชน ในยุคนั้นได้มีปลัดอำเภอพุมเรียง ชื่อ นายมานิตย์ ไม่ทราบนามสกุล นำครูสอนการทอ ชื่อ นายหมัด ถิ่นวงศ์ มาสอนการทอผ้าด้วยกี่กระตุกให้กับชาวพุมเรียง โดยนางเมียด เข้ามาเป็นนักเรียนทอผ้าพุมเรียงรุ่นที่ 1 และในเวลาเดียวกันที่อำเภอไชยาก็ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนสอนการทอผ้าโดยใช้บริเวณตลาดเช้าของเทศบาลตำบลตลาดไชยาในปัจจุบัน เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประชาชนในเขตตลาดไชยาและพุมเรียง บริเวณบ้านหัวเลนก็ได้มีการยึดอาชีพการทอผ้าแทบทุกครัวเรือน โดยมีบุคคลที่เป็นครูแห่งภูมิปัญญาหรืออัจฉริยะการทอผ้าที่เป็นที่ยกย่องและยอมรับของชาวพุมเรียงในยุคต้น ได้แก่ นางติม๊ะ สบสมัย
ต้นปี 2491 สมัยนายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นยุครุ่งเรืองแก่งการทอผ้ายก โดยนายเทพ สบสมัยซึ่งเป็นบุตรของ นางติม๊ะ สบสมัย โดยใช้ชื่อว่า ส. ไหมไทย และสร้างชื่อเสียงเกี่ยวกับการทอผ้ายกดอกเพื่อจัดจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งจำหน่ายในเขตพุมเรียงและส่งไปจำหน่ายที่กรุงเทพ ต่อมาในยุคนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิติขจร การทอผ้าเริ่มซบเซาเนื่องจากวัตถุดิบหายากและมีราคาแพง ประกอบกับความเจริญทางด้านอุตสาหกรรม ได้มีการทอผ้าด้วยเครื่องจักร ส่งเข้ามาขายจำนวนมากและมีราคาถูกกว่าการทอใช้เอง ชาวพุทธส่วนมากจึงเลิกทอผ้ารายได้น้อย ขณะเดียวกันหญิงชาวไทยพุทธสามารถเลือกอาชีพอื่นๆได้ เช่น รับราชการ หรือค้าขาย จึงเลิกทอผ้าไหมไปในที่สุด ปัจจุบันการทอผ้ายกดอกด้วยหูกแบบโบราณในตำบลพุมเรียงปัจจุบันเหลืออยู่น้อยมาก ช่างทอผ้ารุ่นใหม่ไม่นิยมทอด้วยหูก แต่จะหัดทอผ้าด้วยที่กระตุกเป็นส่วนใหญ่
ยุคปัจจุบัน ผ้าทอพุมเรียงนับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า มีประวัติอันยาวนาน เป็นยุครุ่งเรืองของการผ้าทอพุมเรียง ซึ่งเราสามารถแบ่งกลุ่มผู้สืบทอดการทอผ้าพุมเรียงได้ดังนี้
1.กลุ่มทอผ้าแบบอนุรักษ์นิยมได้รับการสืบทอดการทอผ้าแนวอนุรักษ์นิยมจากนางแม๊ะเหรียม หวันมุดา สู่ลูกหลาน คือ นางหวันม๊ะ นุ้ยหมีน เป็นผู้สืบทอดกิจการทอผ้าพุมเรียง
2.กลุ่มทอผ้าแบบประยุกต์
ได้รับการสืบทอดจากหวันฝ๊ะ เหร็นเส็บ นักเรียนทอผ้ารุ่นที่ 2 สู่ลูกหลาน คือ นางหวันม๊ะ นุ้ยหมีน ปัจจุบันคือ ร้านวรรณม๊ะไหมไทย คงความเป็นเอกลักษณ์ด้วยการทอด้วยกี่กระตุกซึ่งทอได้เร็ว ทนทาน เนื้อผ้าสวย ประกอบด้วยลวดลายต่าง ๆ เช่น ลายดอกพิกุล ลายราชวัตรโคม ลายข้าวหลามตัด ลายศรีวิขัย และลายโบตั๋น เป็นต้น
ได้รับการสืบทอดจากลางลิขอ ย่าหลี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทอผ้ายกดอก เช่น ลายกริช ปัจจุบันไม่ได้ธุรกิจการทอผ้าแต่ทำหน้าที่เป็นผู้สอนหรือวิทยากร สอนการทอผ้าร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลักษณะการถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหมของชาวไทยพุทธและขาวไทยมุสลิม เป็นวิธีการเรียนรู้โดยธรรมชาติ ด้วยวิธีสังเกตและทดลองปฏิบัติจริง เด็กหญิงมักจะเริ่มหัดทอผ้าตั้งแต่อายุยังน้อย โดยสังเกตเวลาผู้ใหญ่ทอผ้า ผู้ใหญ่จะสอนวิธีการทอ การย้อมสี กรอไหม ค้นไหม ม้วนเก็บ การเก็บตะกอและก่อเช่า ซึ่งเทคนิคขั้นตอนการทอผ้าไหมเหล่านี้ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร แต่อาศัยความสามารถในการจดจำจากผู้ที่สอนที่มีความชำนาญ มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง จึงให้สามารถเก็บรักษาศิลปะการทอผ้าไว้จนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 08:00 - 16:00
วันจันทร์
: 08:00 - 16:00
วันอังคาร
: 08:00 - 16:00
วันพุธ
: 08:00 - 16:00
วันพฤหัสบดี
: 08:00 - 16:00
วันศุกร์
: 08:00 - 16:00
วันเสาร์
: 08:00 - 16:00
หมายเหตุเวลาทำการ : -
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มมุสลิม
• กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
สิ่งอำนวยความสะดวก
สุขา
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• คัดแยกขยะ
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• ระบบน้ำใช้
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณโทรศัพท์
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
กลุ่มทอผ้าบ้านพุมเรียง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
เบอร์ติดต่อ
077 431 359
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ